chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3

Từ ngày 1/1/2023, quy định mới về điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm sẽ có lợi hơn cho người mua bảo hiểm

01/10/2022

Hiện nay, tại khoản 2 Điều 16 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 chỉ quy định: Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm phải được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải giải thích rõ cho bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2023, theo khoản 2 Điều 19 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, ngoài việc yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm, phải giải thích rõ ràng, đầy đủ về các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm (nếu có) thì còn bắt buộc doanh nghiệp bảo hiểm phải có bằng chứng xác nhận việc bên mua bảo hiểm đã được doanh nghiệp bảo hiểm giải thích đầy đủ và hiểu rõ nội dung này khi giao kết hợp đồng bảo hiểm.

“Với quy định mới này sẽ góp phần loại bỏ các trường hợp nhân viên của doanh nghiệp bảo hiểm vì áp lực doanh số nên không giải thích hoặc giải thích không rõ ràng, sai lệch về các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm dẫn đến bên mua bảo hiểm nhầm tưởng và giao kết hợp đồng” – Theo Luật sư Phạm Thanh Hữu, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Từ ngày 1/1/2023, nếu nhân viên của doanh nghiệp bảo hiểm không giải thích rõ ràng, đầy đủ về các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm dù bên mua bảo hiểm đã ký kết hợp đồng thì quyền lợi của bên mua bảo hiểm vẫn được pháp luật bảo vệ.

Bởi vì, nếu muốn loại trừ trách nhiệm bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm phải có bằng chứng xác nhận việc mình đã giải thích đầy đủ và bên mua đã hiểu rõ khi giao kết hợp đồng.

Ngoài nội dung mới nêu trên, theo khoản 3 Điều 19 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 thì trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan dẫn đến bên mua bảo hiểm chậm thông báo sự kiện bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không được áp dụng điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm về việc chậm thông báo.

“Điều 19. Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm – Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

1. Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm.

2. Trường hợp có điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm, phải giải thích rõ ràng, đầy đủ và có bằng chứng xác nhận việc bên mua bảo hiểm đã được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài giải thích đầy đủ và hiểu rõ nội dung này khi giao kết hợp đồng bảo hiểm.

3. Trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan dẫn đến bên mua bảo hiểm chậm thông báo sự kiện bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không được áp dụng điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm về việc chậm thông báo.”

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 sẽ thay thế cho Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (được sửa đổi, bổ sung năm 2010).

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục