chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3

Văn bản pháp luật về bảo hiểm

06/03/2023

bh van ban phap luat ve bao hiemCập nhật mới nhất về hệ thống văn bản pháp luật lĩnh vực bảo hiểm. Văn bản quy phạm pháp luật cao nhất là Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Quyết định số 07/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 PDF

Thông tư 69/2022/TT-BTC quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.  Word

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.   Word   PDF

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000   PDF

Luật sửa đổi bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm 2010   PDF

Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 2019 Word   PDF

Nghị Định 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm  PDF

Quyết định 15/QĐ-QLBH Ban hành quy chế tổ chức thi, cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm   Word   PDF

Nghị định 12/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật và thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế   PDF

Thông tư 194/2014/TT-BTC Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 124/2012/TT-BTC và Thông tư 125/2012/TT-BTC   PDF

Nghị định 68/2014/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 45/2007/NĐ-CP   PDF

Nghị định 98/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số   PDF

Thông tư 232/2012/TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài   PDF

Thông tư 125/2012/TT-BTC Quy định về các khoản mục chi phí trong kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ   PDF

Thông tư 124/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định 45/2007/NĐ-CP và Luật Sửa đổi bổ sung luật Kinh doanh bảo hiểm   PDF   Phụ lục

Nghị định 123/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi bổ sung nghị định 45/2007/NĐ-CP   PDF

Nghị định 46/2007/NĐ-CP Quy định chế độ tài chính với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm   PDF

Nghị định 45/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm   PDF

 

Bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng:

Thông tư 50/2022/TT-BTC về quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng   Word   PDF

Cùng chuyên mục